یادمان

 

یادمان بزرگان ............

------------------------------------------------

منصور پورحیدری ..... بدرود

 

همایون بهزادی .... بدرود